Głosuję na zdrowie

Głosuję na zdrowie

Innowacje w ochronie zdrowia stanowią odpowiedź na wiele gospodarczych i społecznych wyzwań,  z którymi Polska będzie mierzyć się w najbliższych latach. Zmiany demograficzne: spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, wzrost liczby osób w wieku 50+ i rosnące w związku z tym wydatki budżetu państwa to problemy, które wymagają podjęcia przez rządzących zdecydowanych i szybkich działań. Od strategicznych decyzji dotyczących polityki zdrowotnej zależy jakość naszego życia, ale także dobrobyt całego społeczeństwa.

Odpowiedź na te wyzwania przynieść może szersze wykorzystanie innowacyjnej medycyny. Niestety, w Polsce wydatki na leki innowacyjne są traktowane jako koszt dla systemu i obciążenie dla finansów publicznych. Politycy niechętnie poruszają kwestie dotyczące zwiększenia dostępu społeczeństwa do najnowszych osiągnięć medycyny. Rzadko pochylają się nad ich pozytywnym, długofalowym wpływem na jakość i długość naszego życia, co bezpośrednio wpływa na lepsze wyniki gospodarcze Polski.

Zdrowie to kapitał

Zdecydowana większość Polaków deklaruje, że tematowi ochrony zdrowia należy poświęcić więcej uwagi. W opinii większości z nas, pacjenci w Polsce nie mają wystarczającego dostępu do nowoczesnych terapii lekowych. Rozumiemy, że ich wykorzystanie, poprzez ograniczanie kosztów leczenia oraz możliwość szybszego powrotu do aktywności zawodowej, pozytywnie wpływają na poprawę funkcjonowania społeczeństwa.

„Głosuję na zdrowie” to idea pełniejszego wykorzystania potencjału innowacji dla poprawy zdrowia i konkurencyjności polskiej gospodarki. Poprzez dialog i działania edukacyjne pragniemy pokazać, że Polacy mogą być leczeni lepiej, szybciej, bezpieczniej i skuteczniej. Decydenci powinni zrozumieć, że  wysoka jakość systemu ochrony zdrowia nie jest dla budżetu państwa kosztem, lecz długofalową inwestycją w zdrowe i produktywne społeczeństwo.

Do pobrania / Multimedia

 

Rada Ekspertów

Prof. Elżbieta Mączyńska

Prof. Elżbieta Mączyńska

prof_elzbieta_maczynskaPrezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, absolwentka studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim, profesor nauk ekonomicznych, kierownik Zakładu Badań nad Bankructwami Przedsiębiorstw Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH, członek Rady Naukowej INE PAN. Główne zainteresowania badawcze prof. Mączyńskiej koncentrują się na analizie systemów społeczno-gospodarczych, finansach i wycenie przedsiębiorstw. Autorka kilkuset publikacji.

Prof. Witold Orłowski

Prof. Witold Orłowski

prof_witold_orlowskiEkonomista, profesor, wykładowca ekonomiczny. Specjalizuje się w zakresie ekonometrii stosowanej i makroekonomii. Ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim, kształcił się następnie w Harvard University. W 2007 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. W latach 90. pracował w Biurze ds. Integracji Europejskiej i Banku Światowym. Był członkiem Rady Makroekonomicznej, doradcą ekonomicznym wicepremiera Leszka Balcerowicza oraz doradcą głównego negocjatora członkostwa Polski w Unii Europejskiej Jana Kułakowskiego. W latach 2002-2005 pełnił funkcję szefa zespołu doradców ekonomicznych prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2006 r. został głównym doradcą ekonomicznym firmy PricewaterhouseCoopers. Prowadzi działalność naukową m.in. jako profesor i dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. W latach 2009-2010 wchodził w skład Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Lechu Kaczyńskim oraz w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. W 2011 r. prof. Orłowski został powołany na stanowisko Specjalnego Doradcy Komisji Europejskiej ds. Budżetu.

 

Prof. dr hab. n. med. Piotr Bolesław Kuna

Prof. dr hab. n. med. Piotr Bolesław Kuna

prof_dr_hab_med_piotr_kunaLekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec i menadżer zdrowia, specjalista chorób wewnętrznych, alergolog. Za osiągnięcia w dziedzinie zarządzania w ochronie zdrowia, otrzymał wiele wyróżnień, w tym tytuł Menadżera Roku. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. N. Barlickiego, którym kieruje od wielu lat, uznawany jest w ogólnopolskich rankingach za najlepszy szpital kliniczny. Tytuł naukowy profesora medycyny otrzymał w 1998 r. Odbył liczne zagraniczne staże naukowe i medyczne w Niemczech, Szwecji i w USA. Profesor Kuna jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych i lekarskich. Współpracownik redakcji medycznych i redaktor czasopism naukowych. Opublikował ponad 700 doniesień i prac naukowych. Należy do ekskluzywnego grona 100 najczęściej cytowanych na świecie polskich naukowców. Poza uczelnią, zajmował m.in. stanowisko konsultanta wojewódzkiego w zakresie alergologii, chorób wewnętrznych. Posiada liczne zainteresowania i pasje, które można podsumować w kilku słowach – lubi aktywnie i intensywnie żyć.

Prof. Janusz Czapiński

Prof. Janusz Czapiński

prof_janusz_czapinskiPsycholog społeczny, wykładowca akademicki.

W 1975 r. ukończył studia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. W tej samej jednostce uzyskiwał stopnie doktora (1983 r.) i doktora habilitowanego (1988 r.). Zawodowo związanyz Katedrą Psychologii Osobowości na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, na UW objął stanowisko profesora nadzwyczajnego. Został także profesorem i prorektorem ds. nauki Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie psychologii społecznej. Profesor Czapiński jest wieloletnim kierownikiem badań panelowych „Diagnoza Społeczna”, projektu zajmującego się od 2000 r. analizą warunków i jakości życia Polaków.

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

dr_malgorzata_galazka-sobotkaDoktor ekonomii, wykładowca akademicki i trener, ekspert w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego. Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego – akademickiego think tanku zajmującego się badaniami i analizami w ochronie zdrowia, Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia, Wice Przewodnicząca Rady NFZ, Przewodnicząca zespołu problemowego ds. kontraktowania świadczeń w Radzie NFZ, Doradca Prezydenta Pracodawców RP w obszarze ochrony zdrowia, Wice Prezes Klastra Nowoczesna Medycyna. Autorka licznych artykułów i publikacji eksperckich. Posiada szerokie doświadczenie projektowe, kierowała projektami badawczymi finansowanymi ze środków MNiSW oraz rozwojowymi finansowanymi z UE. Integratorka ludzi i idei.

 

 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski

Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Pieńkowski

Onkolog z ponad 30-letnim doświadczeniem, członek władz i były Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Senologicznego – federacji regionalnych oraz narodowych stowarzyszeń zajmujących się problemami dotyczącymi diagnostyki i leczenia chorób piersi. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, następnie uzyskał tytuł specjalisty w onkologii klinicznej. W 2011 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wykładowca uniwersytecki, autor i współautor ponad 70 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach o tematyce onkologicznej w podręcznikach i skryptach. Dyrektor Medyczny w Radomskim Centrum Onkologii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cytat tygodnia

„Jeśli chcemy nadrobić dystans polskiego systemu ochrony zdrowia względem tych, które uznajemy za wzorcowe, nie możemy tego robić drobnymi krokami, tylko musimy zastosować rozwiązania absolutnie radykalne i takie, które dają nam większą prędkość, by nadrabiać zaległości”

– dr Małgorzata Gałązka – Sobotka, członek Rady Ekspertów inicjatywy „Głosuję na zdrowie”, ekonomistka, członek Rady NFZ, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

Polska jest w czołówce

krajów europejskich, w których niepełnosprawność i poczucie choroby są ważną przyczyną bezrobocia.
Źródło: EFPIA Health & Growth Compendium na podstawie *Eurostat: Structure of social protection expenditure, EU-27 (2010); **OECD: Sickness, Disability and Work (2010)

7% - o tyle choroby

przewlekłe mogą zmniejszać PKB poprzez spadek podaży pracy i obniżenie produktywności.
Źródło: EFPIA Health & Growth Compendium na podstawie *Suhrcke M, Urban D: Are cardiovascular diseases bad for economic growth (2006) in WHO (2010); **OECD (2010)

90% populacji Polski

do 2055 roku będą stanowiły osoby poniżej 15 i powyżej 64 r.ż. Jednocześnie tempo wzrostu PKB spadnie do ok. 0,2%.
Źródło: Bolesław Samoliński Polityka senioralna wyzwanie dnia dzisiejszego, http://www.zdrowestarzenie.org/Upload/file/day %201 %20 pdf/5 Bolesław_Samoliński_Polityka senioralna wyzwanie dnia dzisiejszego.pdf

40% z oczekiwanych

dalszych lat życia przeżyje w zdrowiu Polka po 65 roku życia.
Źródło: Analiza własna w oparciu o dane HEALTH AT A GLANCE: EUROPE 2014 © OECD 2014, http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health glance 2014 en.pdf

Szacuje się, że w roku 2035

udział osób po 65 roku życia w populacji wyniesie 23%, na ich leczenie NFZ przeznaczy 58% swoich wydatków.

2,6% PKB - tyle może w 2060 roku

wynieść luka w finansowaniu systemu ochrony zdrowia.
Źródło: Bolesław Samoliński Polityka senioralna wyzwanie dnia dzisiejszego, http://www.zdrowestarzenie.org/Upload/file/day %201 %20 pdf/5 Bolesław_Samoliński_Polityka senioralna wyzwanie dnia dzisiejszego.pdf

32 276 115,7 – wyniosły w 2013 roku

ogółem wydatki na świadczenia związane z niezdolnością do pracy.
Źródło: Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r. pdf, http://www.zus.pl/files/Wydatki na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związane z niezdolnością do pracy w 2013 r

18% decyzji o rezygnacji z pracy

decyzji o rezygnacji z pracy w grupie wiekowej 45-54 spowodowanych jest złym stanem zdrowia.
Źródło: EFPIA Health & Growth Compendium na podstawie European Commission: Health of People of Working Age( 2011); European Commission: Health Systems and Health care in the EU (2012)

1,98% środków wydanych przez NFZ

na refundację w latach 2012-2014 stanowiły wydatki na innowacje.

Inni o nas

 

Głosuję na zdrowie bo …

  1. Zdrowie jest najbardziej strategicznym zasobem Państwa.
  2. Zdrowie to dobro narodowe.
  3. Zdrowie to warunek rozwoju gospodarczego.
  4. Nowoczesna medycyna i farmakoterapia mogą przyczynić się do zmniejszenia wydatków publicznych i zwiększenia efektywności pracy.
  5. Rynek zdrowia powinien być przedmiotem szczególnej troski państwa, bo wytwarza najbardziej pożądany produkt – zdrowie.
  6. Dzięki dostępowi do nowoczesnego leczenia możemy żyć dłużej iw lepszym zdrowiu.
  7. Nadchodzące wyzwania demograficzne wymagają poprawy efektywności funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia w Polsce.

Wspierają nas

pfed_150
pte_150b
alivia_150
lazarski_150